Privacy verklaring

De Roo, gevestigd aan Lange Viestraat 371, 5e etage, 3511 BK Utrecht, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens
De Roo verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
Uw persoonsgegevens zullen worden verwerkt om:
• uw inschrijving uit te kunnen voeren en te beheren;
• u aanbiedingen te kunnen doen en/of informatie te kunnen verschaffen over onze vacatures;
• uw profiel en/of het curriculum vitae, nadat u daartoe uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven, al dat niet geanonimiseerd te verstrekken aan opdrachtgevers of relaties van De Roo;
• uw geschiktheid te kunnen beoordelen;
• een bemiddelingsrelatie met u aan te kunnen gaan en te onderhouden;
• toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder identificatie, arbeidswetgeving, fiscale en sociale zekerheidswetgeving na te kunnen leven.

De Roo verwerkt slechts die persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor onze dienstverlening. Aanvullende gegevens kunnen worden gevraagd indien nodig om de dienstverlening beter te kunnen afstemmen op uw wensen en kwaliteiten of om te voldoen aan meer specifieke vragen of verplichtingen vanuit opdrachtgevers. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
• uw NAW gegevens, e-mail adres en andere contactgegevens;
• uw geboortegegevens, geslacht en leeftijd;
• uw curriculum vitea (CV) en informatie over opleiding en werkervaring;
• gegevens die verband houden met de diensten van De Roo, zoals data van afspraken, gespreksverslagen, testresultaten etc.;
• andere gegevens die van belang kunnen zijn in het kader van de beoordeling van de geschiktheid, bijvoorbeeld referenties.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens
De Roo verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens. Onder ‘bijzondere persoonsgegevens’ vallen onder andere ras, godsdienst of levensovertuiging, gezondheid en politieke gezindheid.

Bewaartermijn
De Roo bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Gegevens worden alleen bewaard van personen waarbij het aannemelijk is dat er in de toekomst een vergelijkbare functie voorbijkomt. Hiervoor zal altijd eerst toestemming worden gevraagd. De bewaartermijn die wij hanteren is 5 jaar. Na afloop van genoemde termijn worden uw gegevens definitief verwijderd.

Delen van persoonsgegevens met derden
De Roo verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. De Roo blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken
De Roo gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door De Roo en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@deroo.nl. De Roo wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Beveiliging
De Roo neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@deroo.nl.

Menu
De Roo